คู่มือ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำ คู่มือ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เครื่องมือ ในกลุ่ม Education Application เช่น Kahoot, Socrative, Plickers, Flipquiz
https://goo.gl/KDCsqq

โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)

ความหมายของ Gamification

เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา (Christopher, P., 2014, Jim, S., 2014 และ Sergio, J., 2013, Karl M. Kapp, 2012: 10)

6 เว็บไซต์ช่วยตรวจการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง

ใครที่กำลังปวดหัวกับการเขียนภาษาอังกฤษ และไม่แน่ใจว่างานเขียนของเราถูกต้องหรือเปล่า หรืออาจมีคำที่สะกดผิดแต่มองไม่เห็น เนื่องจากตาลาย ลองมาดู 6 เว็บไซต์ที่ช่วยตรวจการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หรือจะเรียกว่าเป็นการตรวจทานงานเขียนของตัวเองก็ได้ เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์

เอกสาร PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

เอกสาร PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0  ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูในนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ แนว Active Learning แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยนำกระบวนการของ PLC : Professional Learning Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0

ดาวน์โหลดได้ทที่ >> https://drive.google.com/file/d/0B3fd4SbfAxsgM1BzYkdpcVdXTFk/view

รวมทรัพยากรภาพและเสียงที่ใช้สำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้

รวมแหล่งดาวน์โหลดทรัพยากร ภาพและเสียงสำหรับสร้างสื่อการเรียนรู้ ของคุณครู มีให้ดาวน์โหลดมากมาย ไม่วาจะเป็น  Vector,  Photo, Icons, PSD, Font, Music Loops, Sounds

หากสนใจลองคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียด (READ MORE) กันนะครับ

Translate »