กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจันทิมา สเวสเดอร์แมน(124)
ครูอภิญญา ใยมุง(132)
ครูวศิณี อ่อนสุวรรณ์(133)
ครูสุชานาถ ต้นอุ๋ย(134)
ครูนันทวัฒน์ จันทาน้อย(135)
ครูกรกนก มัฏฐาพันธ์(136)