กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูนิกร สาธุชาติ(617)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
ครูกษิต์เดช สีหะ(611)
ครูสุมิตรา คณะแพง(613)
ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล (614)
ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง(615)
ครูสถาพร ฉอ้อนโฉม(619)
ครูสินีเณศรา ปัญญาธร(620)
ครูชนัญญา สังขะชัย(622)