สาระภาษาจีน

ครูจันทิรา เหลียง(824)
ครูวิชยุตม์ นาสูงเนิน(855)
ครูสินีนาถ ใจคำ(856)