สาระภาษาอังกฤษ

นางสุคันธมาศ ใจดี(817)
ครูเกษราพร จันทวัน(829)
ครูเบญจมาศ มณีรัตน์(849)
ครูสิราวรรณ ศรีนนเรือง(851)
ครูปราณีต บัวทอง(852)
ครูพัชรีพร อาสว่าง857)
ครูสุพัตรา ทองรอด860)
ครูมะลิวัลย์ จันทร์แรม(861)
ครูปรากฏการณ์ ปัญจันทร์สิงห์(862)
ครูภันทิรา สังขทีป(838)
Mr.Wilbert Jay Panulaya(858)
Miss.Karina Beata Kasiak(859)
Mr.Eduard Sapunto Mogol(863)