กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูสุชาติ บุญภา (414)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ัสังคมศึกษาฯ
ครูชำนาญศิลป์ เสมาทอง(401)
ครูรัตติญา วงศาจันทร์(424)
ครูภัทรฉัตร ทองเอก(426)
ครูธนาภรณ์ ทดแทน(428)
ครูสาริศา วงศ์วิวัฒน์(437)
ครูสราวุธ วงษาเดิม(440)
ครูยุวดี ยิ่งเจริญลาภผล(443)
ครูอรทัย สีชุม(444)
ครูสรายุทธ เสือเย๊ะ(445)
ครูสุพัตรา สมเสนาะ(447)