กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายศรัณย์ โสพิณ (511)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูกิตติ เพชรศักดิ์หาญ(510)
ครูนุสบา กลางพิมาย(513)
ครูภัทนฤน แทนไธสง(514)
ครูวรางคณา ปินตา(516)
ครูอธิคม  ฉิวกระโทก(517)