ตำนานนางนพมาศ

ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

[*] แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด (Update 01/10/2561)
[*] ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2561 (Update 01/10/2561)
[*] โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปี2561 (Update 29/08/2561)
[*] เอกสารกิจกรรมเพื่อสังคม (Update 29/08/2561)
[*] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีพฤฒา  (Update 12/06/2561)
[*] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 (Update 04/06/2561)
[*] แบบฟอร์มการจัดรายงานการประชุมผู้ปกครอง (Update 04/06/2561)
[*] แบบกรอกข้อมูลประวัติวิทยากรโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (Update 30/05/2561)
[*] เอกสารประกอบการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)   (Update 25/05/2561)
[*] โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [WBI]   (Update 11/05/2561)
[*] แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561   (Update 09/05/2561)
[*] ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 V.5 Update 2560  
[*] แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
[*] คู่มือการสร้างเว็บด้วย WIX.COM
[*] แบบบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
[*] แบบสรุปส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระฯ (เฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ)
[*] เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์  (Update 30/6/2560)
[*] แบบฟอร์ม Logbook PLC และตัวอย่างการเขียน Logbook PLC.  (Update 29/6/2560)
[*] แบบฟอร์มแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Update 1/7/2560)
[*] หนังสือ-PLC-กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์-ยุค-Thailand-4.0  (Update 2/7/2560)
[*] บทความ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Update 11/7/2560)
[*] โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (Update 25/7/2560)
[*] รายงานการประเมินตนเอง [SAR]  ปีการศึกษา 2559 (Update 08/8/2560)

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนศรีพฤฒา

6 ธันวาคม 2560
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

8 ธันวาคม 2560
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าLED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

8 กันยายน 2560

[คลิกดูรายละเอียดที่นี่]

มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ และหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
24 มกราคม 2561
 ที่มา : http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=41

ข่าวประกาศโรงเรียนศรีพฤฒา
แบบประเมินกิจกรรมต่างๆระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเครื่องคอมพิวเตอร์  >>>  https://cct.thaieduforall.org/

Download Application สำหรับ Android

โปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน

https://goo.gl/sc7FJz

โปรแกรมตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

Thai Student Attendance

 https://goo.gl/Mf7tzQ

Download Application สำหรับ IOS

คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

>>>> https://goo.gl/9qNuzU

คำขวัญจากท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

Translate »