รับนักเรียน 2561

มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ และหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
24 มกราคม 2561
 ที่มา : http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=41

ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ***ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ***ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2560

 

ข่าวประกาศโรงเรียนศรีพฤฒา

 


[คลิกดูรายละเอียดที่นี่]


 
แบบประเมินกิจกรรมต่างๆดาวน์โหลดเอกสารราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

0. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 V.5 Update 2560  
00. แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
000. คู่มือการสร้างเว็บด้วย WIX.COM
1.  แบบบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
2. แบบสรุปส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระฯ (เฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ)
3. เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์  (Update 30/6/2560)
4. แบบฟอร์ม Logbook PLC และตัวอย่างการเขียน Logbook PLC.  (Update 29/6/2560)
5. แบบฟอร์มแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Update 1/7/2560)
6. หนังสือ-PLC-กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์-ยุค-Thailand-4.0  (Update 2/7/2560)
7. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา  (Update 6/7/2560)
8. บทความ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Update 11/7/2560)
9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (Update 25/7/2560)
10. รายงานการประเมินตนเอง [SAR]  ปีการศึกษา 2559 (Update 08/8/2560)

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ”ศรีพฤฒานิทรรศ”

คำขวัญจากท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

ประกาศโรงเรียนศรีพฤฒา

 

6 ธันวาคม 2560 **ใหม่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

8 ธันวาคม 2560 **ใหม่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าLED พร้อมติดตั้ง
โครงการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเครื่องคอมพิวเตอร์  >>>  https://cct.thaieduforall.org/

Download Application สำหรับ Android

โปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน

https://goo.gl/sc7FJz

โปรแกรมตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

Thai Student Attendance

 https://goo.gl/Mf7tzQ

Download Application สำหรับ IOS

คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

>>>> https://goo.gl/9qNuzU