มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ และหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ และ หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ที่มา : http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=41

คำสั่ง เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คำสั่ง เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ***ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2560

ประกาศผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ***ปรับปรุงล่าสุด 5 ตุลาคม 2560

 

ข่าวประกาศโรงเรียนศรีพฤฒา

 


[คลิกดูรายละเอียดที่นี่]


 
แบบประเมินกิจกรรมต่างๆดาวน์โหลดเอกสารราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

0. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 V.5 Update 2560  
00. แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
000. คู่มือการสร้างเว็บด้วย WIX.COM
1.  แบบบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
2. แบบสรุปส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระฯ (เฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ)
3. เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์  (Update 30/6/2560)
4. แบบฟอร์ม Logbook PLC และตัวอย่างการเขียน Logbook PLC.  (Update 29/6/2560)
5. แบบฟอร์มแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Update 1/7/2560)
6. หนังสือ-PLC-กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์-ยุค-Thailand-4.0  (Update 2/7/2560)
7. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา  (Update 6/7/2560)
8. บทความ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Update 11/7/2560)
9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (Update 25/7/2560)
10. รายงานการประเมินตนเอง [SAR]  ปีการศึกษา 2559 (Update 08/8/2560)

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น

คำขวัญจากท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561

ประกาศโรงเรียนศรีพฤฒา

6 ธันวาคม 2560 **ใหม่
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

8 ธันวาคม 2560 **ใหม่
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้าLED พร้อมติดตั้ง
โครงการเพิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเครื่องคอมพิวเตอร์  >>>  https://cct.thaieduforall.org/

Download Application สำหรับ Android

โปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน

https://goo.gl/sc7FJz

โปรแกรมตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

Thai Student Attendance

 https://goo.gl/Mf7tzQ

Download Application สำหรับ IOS

คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

>>>> https://goo.gl/9qNuzU