Category Archives: บทความน่าสนใจ

การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระดับชั้น ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่
    4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 9.00 – 15.30) แบ่งตามจังหวัด ดังนี้

“สารวันครู” ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560″

p85338350900
สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 61 ปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560

วันเด็กแห่งชาติ : วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี

e76_11661

ประวัติความเป็นมา

             วันเด็กแห่งชาติ มีต้นกำเนิดมาจากการที่องค์การสหประชาชาติทั่วโลกเกิดความตื่นตัว และเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก ๆ โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี เอ็ม กุล ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศ

ค่านิยม ๑๒ ประการ

img007

img010

Translate »