This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

ข่าวประกาศ

ให้นักเรียนที่ยังไม่ได้สอบ เกรดจะไม่ออก  ให้นักเรียนมาติดต่อครู ที่ห้อง 1304 ภายใน 20 กค.60

สัปดาห์ที่ 3 คำสั่งเชื่อมโยงเอกสารในภาษา html

สวัสดีค่ะนักเรียน

ตัวชี้วัด

  1. สามารถเชื่อมโยงเว็บไซต์อื่นได้
  2. สามารถเชื่อมดยงเอกสารที่สร้างขึ้นเองได้

คำสั่ง

ให้นักเรียนสร้างเอกสารไฟล์  word  มา 1 ไฟล์

ที่มา     https://www.youtube.com/channel/UCsAW6nZt0X_eUjJu3v5zN3w    7/1/2016

สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง คำสั่งใส่รูปภาพและพื้นหลังในภาษา html

ลิงก์คลิป

ใบความรู้…………………………

ใบงาน…………………………..

แบบทดสอบหลังเรียน

สัปดาห์ที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อตกลงรายวิชา

  1.  ขาดเรียนถ้ามีการเก็บคะแนนต้องต้องมาติดตามงานนอกเวลา
  2.  ห้ามขาดเรียนเกิน  6 คาบต่อภาคเรียน

การวัดและประเมินผล

  1. …….
  2. ……..

ตัวชี้วัด

  1. …..
  2. …..

กลุ่มเสวนา

  1. line

แนะนำคอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้
o การทำงานเอกสารที่ซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว
o การคำนวณตัวเลข ถูกต้อง แม่นยำ
o สามารถเก็บข้อมูล ปรับปรุงแก้ไข ได้โดยง่าย
o การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูล  แล้วสืบค้นได้
o การติดต่อสื่อสาร เพื่อสืบค้นข้อมูล เพื่อบันเทิง