รวมหนังสั้นกระตุ้นจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม

 

ที่มา : https://youtu.be/gDiToXRwnuU ..สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน..
เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น.

ลิงค์กับละครคุณธรรม

 

 

สัปดาห์ที่3 เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สวัสดี^_^ นักเรียนทุกคน!!

ในสัปดาห์นี้..เราจะศึกษาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยคลิปวิดีโอสารคดี ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
2. บอกวิธีการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้
3. บอกถึงสัญญาณการเกิดภัยทางธรรมชาติได้

ที่มา : https://youtu.be/PlaXsMwTQzE เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

สื่อการเรียนรู้..Learning Media

main_last001

หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนที่ช่วยผู้เรียนเกกิดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ คน สัตว์ สิ่งของ หรือแนวความคิดที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสบการณ์ หรือเป้นเครื่องมือที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ความแตกต่างระหว่าง “สื่อการเรียนรู้” กับ “สื่อการเรียนการสอน”
สื่อการเรียนการสอนจะเป็นเพียงตัวช่วยประกอบการเรียนการสอน แต่สื่อการเรียนรู้จะเป็นตัวที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียรู้ และกระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ด้วยตนเอง

ความสำคัญ
– ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและสร้าง concept ในเรื่องที่เรียนได้ง่ายและรวดเร็ว
– ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้
– ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
– ช่วยเชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้เรียนให้มาอยู่ใกล้ผู้เรียนได้
– ช่วยให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากข้อมูลแหล่งต่างๆ
– ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และอยากเรียนรู้ในบทเรียนนั้นๆ
– ส่งเสริมให้เกิดทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิด การสื่อสาร

“สื่อการเรียนรู้” ที่เหมาะกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
– ผู้เรียนต้องสามารถลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้
– ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
– เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแก้ไขปัญหาได้อย่างกว้างขวาง
– ให้ผู้เรียนร่วมเรียนรู้ หรือทำงานเป็นกลุ่ม.