สนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาววิไลลักษณ์ ประสาทโพธิ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณ

นางวัชราภรณ์ สุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นายทศพล บุญช่วย
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

นางสาวณัฐธิดา ปะวะสี
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล