ความเป็นมา..

โรงเรียนศรีพฤฒา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่  ๖๑ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐ ตั้งอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง บนเนื้อที่ ๒๒ ไร่  ๒ งาน ๔๒ ตารางวา ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก การเคหะแห่งชาติ โรงเรียนศรีพฤฒา เดิมชื่อว่า โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามและสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม มีหนังสือที่ ศธ.๐๘๐๗๑๕/๒๕ เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญนาม “ศรีพฤฒา” แทนชื่อ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการโดย นายก่อ สวัสดิพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๒๑ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า ศรีพฤฒา คำขวัญประจำโรงเรียนว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม” ปรัชญาการจัดการศึกษา “ทนฺโต เสฐโฐ มนุษ เสสุ” สัญลักษณ์ เป็น พระมหาพิชัยมงกุฎ สีทอง ครอบอักษรย่อ ศ.ฒ. ใต้มงกุฏนางดาวเรือง รัตนินทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียน

รายนามผู้บริหาร(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

๒๕๒๑-๒๕๒๘
๑.นางดาวเรื่อง รัตนิน

๒๕๒๘-๒๕๓๔
๒.นายบรรจบ เสริมทอง

๒๕๓๔-๒๕๓๙
๓.นายปรีชา สนแจ้ง

๒๕๓๙-๒๕๔๒
๔.นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์

๒๕๔๒-๒๕๔๔
๕.นางสาวอรุณี นาคทัต

๒๕๔๔-๒๕๕๒
๖.นายวันชัย เทียมทัด

๒๕๕๒-๒๕๕๖
๗.นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์

๒๕๕๖-๒๕๕๗
๘.นายประสงค์ สุบรรณพงษ์

๒๕๕๗–๒๕๕๙
๙.นาย เกษม สมภักดี

๒๕๕๙–๒๕๖๒
๑๐.นายวีระ  เจนชัย

๒๕๖๒-๒๕๖๕
๑๑.นายภิญโญ ภูศรี

๒๕๖๕-๒๕๖๖
๑๒.นางจินตนา ถาคำ

๒๕๖๖-ปัจจุบัน
๑๓.นางสาวอิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล

การเดินทาง…

รถไฟฟ้า Ariport Link : – ลงสถานีทับช้าง (เดินข้ามสะพานลอยมาต่อรถเมล์ สาย 93) – ลงสถานีหัวหมาก (ต่อสองแถวสีเขียว สายแอร์พอร์ตลิ้งหัวหมาก-มีนบุรี)

รถไฟ : ลงสถานีทับช้าง

รถโดยสารประจำทาง : ขสมก.(คลิ๊กเพื่อดูเส้นทาง) – สาย-93 สี่พระยา – หมู่บ้านนักกีฬา (ผ่านหน้า ม.รามคำแหง, แยกลำสาลี)

– รถสองแถวสีขาว-เขียว วิ่งระหว่างแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก – หมู่บ้านนักกีฬา – มีนบุรี

– รถสองแถวขาว-เขียว วิ่งระหว่างหมู่บ้านนักกีฬา – เดอะมอลรามคำแหง

– รถสองแถวสีแดง วิ่งระหว่างหมุ่บ้านนักกีฬา – เดอะมอลบางกะปิ