แผนผังลำดับงาน: สิ้นสุด: กรอบกลยุทธ์ 

 

 

 


วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

พัฒนาบุคลากรให้สามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตได้ อีกทั้งให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อความหมาย

*   ครูทุกคนสามารถใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรได้

*   ครูส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ครูในโรงเรียน จำนวน 40%ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตในการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ

40%

20%

-

*   การปฏิบัติการโดยใช้ระบบICT

 

*   วิทยากรจากภายนอก

*   วิทยากรแกนนำในโรงเรียน

*   ห้องศูนย์วิทยบริการ

*   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

*   งบประมาณ

พัฒนาการใช้ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศของนักเรียน

นักเรียนสามารถใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน ในการติดต่อสื่อสารได้ 70%

นักเรียนจำนวน 40% มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร

20%

10%

-

*   การฝึกทักษะจากสื่อมัลติมีเดีย

*   การฝึกประสบการณ์จากสถานการณ์จริง

*   ครู-อาจารย์

*   วิทยากรในท้องถิ่น

*   ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ

*   งบประมาณ

 

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

พัฒนาบุคลากรให้ใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนได้

ครูทุกคนสามรถใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนได้

ครูในโรงเรียน จำนวน 60% ใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน

25%

15%

-

*   การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

 

*   วิทยากรจากภายนอก

*   วิทยากรแกนนำในโรงเรียน

*   ห้องโสตทัศนศึกษา

*   งบประมาณ

*   ห้องศูนย์วิทยบริการ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (EQ) ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ทุกคนมีความฉลาดทางอารมณ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความฉลาดทางอารมณ์ต่ำ จำนวน 63 %

50%

13%

-

*   การจัดบทบาทสมมุติ

*   การให้คำปรึกษา

*   การจัดสถานการณ์จำลอง

*   การจัดกิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยา

*   วิทยากรจากภายนอก

*   สื่อ เพลง เกม

*   ห้องโสตทัศนศึกษา

*   งบประมาณ

 

พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง

นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีเหมาะสมกับเพศและวัยของตนเอง

จาการทดสอบสมรรถภาพนักเรียน มีนักเรียนจำนวน 30%  ต้องปรับปรุง เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สุขภาพจิตใจ และเพิ่มพูนภาวะการเป็นผู้นำที่ดี

15%

15%

-

*   การจัดกิจกรรมกลุ่มผู้รักสุขภาพ

*   การจัดกิจกรรมผู้นำ

*   การจัดกิจกรรมนันทนาการ

*   วิทยากรภายนอก

*   วิทยากรแกนนำ

*   นักเรียนผู้นำ

*   เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพ

*   งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

ส่งเสริมและปลูกฝั่งนิสัยรักการอ่าน

นักเรียน 85% มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

จากการสำรวจ  พบว่ามีนักเรียนอ่านหนังสือโดยเฉลี่ยน้อยประมาณ 50 %

20%

15%

-

*    การจัดกิจกรรมรักการอ่าน

*    การประกวด  10  ยอดนักอ่าน

*    การจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักอ่าน

*    ครู-อาจารย์  กลุ่มสาระฯภาษาไทย

*    อาจารย์ที่ปรึกษา

*    วิทยากรท้องถิ่น 

*     เอกสารการอ่าน

*    งบประมาณ

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

นักเรียนส่วนใหญ่ยอมรับ  และสามารถปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

นักเรียนประมาณ 60 % ยังปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม  ประเพณีไทย

40%

20%

-

*   การจัดกิจกรรมสาธิต และประกวดมารยาทไทย

*   การจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

*   ครู-อาจารย์

*   พระภิกษุสงฆ์

*   วิทยากรท้องถิ่น

*   ลานกาญจนาภิเษก

*   ห้องโสตทัศนศึกษา

*   ห้องจริยธรรม

*   งบประมาณ

ส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพได้

นักเรียนที่เรียนวิชาสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ  สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน

นักเรียนที่เลือกเรียนวิชาสาระการงานและพื้นฐานอาชีพ ไม่สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างอาชีพได้ ร้อยละ 50

30%

20%

-

*   การพัฒนาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบสารสนเทศโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต

*   วิทยากรท้องถิ่น

*   สถานประกอบการในท้องถิ่น

*   สถานที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

*   ห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

บุคลากรสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศทะเบียน-วัดผลผ่านระบบเครือข่ายได้

ครู-อาจารย์ทุกคนสามรถเรียกดูและตรวจสอบข้อมูลวัดคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เป็นปัจจุบัน

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียน-วัดผล อยู่ในเครื่องคอมฯของงานทะเบียน-วัดผล   เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลได้ที่คอมฯ ดังกล่าวเท่านั้น

60%

40%

-

การพัฒนางานทะเบียน-วัดผลด้วยระบบเครือข่ายภายใน

*   วิทยากรจากภายนอก

*   ศูนย์วิทยบริการ

*   ภาคีเครือข่าย

*   งบประมาณ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจและเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์

นักเรียนร้อยละ 80

สนใจเรียนและเห็นความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์

นักเรียนร้อยละ 80 ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์

60%

20%

-

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสวงหาองค์ความรู้ด้วย

ตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

*   ครู - อาจารย์

*   ห้องเรียน 1312  

*   สื่อมัลติมีเดีย

*   งบประมาณ

การจัดทำโครงงานส่งเสริมศิลป นาฎศิลปและหัตถกรรมไทย

นักเรียนที่เรียนสาระ
พื้นฐานเพิ่มเติมร้อยละ 50 สามารถแสดงออกด้านดนตรี  ศิลป 
นาฎศิลปและหัตถกรรมไทยได้อย่างดี

นักเรียนที่เลือกเรียนวิชาสาระพื้นฐานเพิ่มเติมศิลปะ ร้อยละ 50 ยังขาดลักษณะความเป็นไทยในด้านวิถีชีวิตไทยอย่างถูกต้อง

30%

20%

-

*   การพัฒนาโครงงานในกลุ่มสาระศิลป 
นาฎศิลปและหัตถกรรม

*   การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

*   วิทยากรภายนอก จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม

*   วิทยากรท้องถิ่น

*   งบประมาณ

 

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

เพื่อให้นักเรียนรู้เท่าทันสื่อโฆษณา

*   นักเรียนสามารถระบุชื่อสื่อโฆษณาที่ให้ข้อมูลไม่เกินจริง

*   ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างได้

ปัจจุบันสื่อโฆษณามีผลต่อเยาวชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีทั้งสื่อที่ดีและไม่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนศรีพฤฒาประมาณ 50 % ที่ควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการเลือกสรรสื่อ

30%

20%

-

การจัดกิจกรรมละครสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณา

*   มูลนิธิเพื่อพัฒนาเด็ก

*   กลุ่มละครมะขามป้อม

*   กลุ่มกิ่งก้านใบ

*   งบประมาณ

เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

*   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้กับองค์กรภายนอก

*   นักเรียนสามารถร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน 2 แห่ง

ปัจจุบันทรัพยากร ธรรมชาติถูกทำลายอย่างมากจึงได้จัดโครงการปลูกป่าขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติทั้งนี้นักเรียนยังขาดจิตสำนึกประมาณ 60%

40%

20%

-

การปลูกป่าชายเลน

*   อ่าวคุ้มกระเบน  อ.ท่าใหม่   จ. จันทบุรี

*   การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ  จากห้องสมุดโดยใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้

 

นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นความรู้ด้วยตนเอง  จากห้องสมุดอินเตอร์เน็ต 

ได้เพียง  40 %

 

40%

20%

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

*   บรรณารักษ์ห้องสมุด

*   ครู อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)

*   งบประมาณ

ส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน

ครู-อาจารย์ทุกคนทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อภาคเรียน

ครู-อาจารย์มีความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียน 60%

30%

10%

-

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

*   วิทยากรภายนอก

*   วิทยากรแกนนำภายในโรงเรียน

*   งบประมาณ

ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

นักเรียนมีทักษะในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ได้เพียง 60%

25%

15%

-

การจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

*   วิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

*   ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

*   งบประมาณ

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

ให้บุคลากรมีความเคลื่อนไหวทันต่อกระแสสังคม

ครูมีความรอบรู้ในการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

บุคลากรร้อยละ 40 ยังไม่มีการปรับตัว ให้เข้ากับระบบการปฏิรูปการศึกษาและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง

40%

-

-

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

*   ผู้บริหาร

*   ครูแกนนำ

 

ให้ผู้บริหารมีทักษะในการใช้ ICT ช่วยในการบริหารการจัดการ

ผู้บริหารสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

ติดต่อสื่อสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 40 ของคณะผู้บริหารยังขาดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และยังไม่พัฒนาไปสู่ระบบ ICT

20%

20%

-

พัฒนาระบบ ICT ในการบริหาร

*   ศูนย์วิทยบริการ

*   สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

*   ให้บุคลากรมีการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ)

*   ให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง

*   ให้บุคลากรมีความรอบรู้ทันสถานการณ์

บุคลากรสามารถปรับตัวในด้านสภาวะทางอารมณ์ และการนำเทคนิควิธีการใหม่ ๆ  มาตอบสนองผู้เรียน

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับครูมีการปรับเปลี่ยนส่งผลให้ผู้สอนประมาณ 25%ตามไม่ทันสถานการณ์ และเกิดความเครียด

20%

5%

 

บทเรียนสำเร็จรูป

*   มศว.ประสานมิตร

*   แนะแนว

*   ภาคีเครือข่าย

 

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

สภาพปัจจุบัน

เป้าหมาย

กิจกรรม

ทรัพยากร

47

48

49

เพื่อปรับระบบการบริหาร/การสื่อสารระหว่าง Key-Man ให้มีเป้าหมายและเดินไปในทิศทางเดียวกัน

หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานมีเป้าหมายในการทำงานตรงกัน ทำให้การบริหารในโรงเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์หลัก

การจัดทำโครงการของกลุ่มสาระการเรียน/ฝ่าย/งาน ยังมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายไม่สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนประมาณ 40%

30%

10%

-

การสัมมนาและปฏิบัติการในระดับ Key-Man

*    สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา

*    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

*    สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

*    เพื่อให้บุคลากรมี
แนวทาง/วิธีการ ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

*    เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่กำหนดวิธีการปฏิบัติ

บุคลากรส่วนใหญ่มีทักษะในการนำนโยบายไปกำหนดเป็นกิจกรรมส่งผลให้กิจกรรมสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์กร

บุคลากรจำนวน 40% ไม่สามารถจัดทำแผนและจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียน/พัฒนางาน ให้สนองนโยบายรวม

20%

20%

-

ปฏิบัติการสร้างเครื่องมือในการพัฒนางาน

 

 

*    สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

*    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

*    คณะผู้บริหาร

เพื่อนำพาให้ผู้บริหารมีคุณลักษณะเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (CEO)

ผู้บริหารเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นผลให้การพัฒนางานได้ทันการณ์ และทันสมัย

ผู้บริหารยังติดยึดกับระบบวิธีการบริหารแบบเก่า ๆ  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบริหารการจัดการการแก้ปัญหา การตอบสนองนโยบายระดับสูง ทำให้การพัฒนางานมีความคืบหน้าประมาณ 50%

30%

20%

-

การพัฒนาตนเอง

*    ผู้บริหาร

*    สื่อต่าง ๆ  จากภายนอก

*    สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา