Our Services

วิสัยทัศน์

บูณาการสร้างสรรค์งานอาชีพ พัฒนาความคิด เพื่อผลิตภัณฑ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชน 2. ส่งเสริมวิชาชีพที่หลากหลาย มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค 3. ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาคุณภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

ค่านิยม

1.

งาน/โครงการ

1.