เกี่ยวกับกลุ่มสาระฯภาษาไทย

วิสัยทัศน์

กลยุทธ์/พันธกิจ

ค่านิยมหลัก

แผนงาน/โครงการ

Latest Posts

 • กลยุทธ์/พันธกิจ
  พฤศจิกายน 20, 2019 No Comments กลยุทธ์
  • พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
  • พัฒนาครู อาจารย์สู่มาตรฐานวิชาชีพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
  • พัฒนาแหล่งความรู้ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยอันเหมาะสมมาใช้
  • เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  พันธกิจ
  • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
  • ส่งเสริมครูและผู้เรียนให้มีความทันสมัย ใช้หรือผลิตสื่อเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน
  • ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรักความเป็นไทย ภาคภูมิใจกับภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
 • สวัสดีชาวโลก – -‘
  พฤศจิกายน 15, 2019 1 Comment Welcome to Sripruetta School Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Load More Text