ความเป็นมาของโรงเรียนศรีพฤฒา

04

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720145
รหัส Smis 8 หลัก :
  10022029
รหัส Obec 6 หลัก :
  720145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีพฤฒา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SRIPRUETTA
ที่อยู่ :
  61 หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
ตำบล :
  ทับช้าง
อำเภอ :
  สะพานสูง
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10250
โทรศัพท์ :
  023682148
โทรสาร :
  023682144
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28/04/2521
อีเมล์ :
  sts2521@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตะแบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นักกีฬาแหลมทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  5 กม.

โรงเรียนศรีพฤฒา เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่  ๖๑ ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
ตั้งอยู่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง บนเนื้อที่ ๒๒ ไร่  ๒ งาน ๔๒ ตารางวา ซึ่งได้รับความเอื้อเฟื้อจาก การเคหะแห่งชาติ โรงเรียนศรีพฤฒา เดิมชื่อว่า โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒

๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒารามและสมาคมสตรีมหาพฤฒาราม
มีหนังสือที่ ศธ.๐๘๐๗๑๕/๒๕ เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อัญเชิญนาม “ศรีพฤฒา” แทนชื่อ โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม สาขา ๒

๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ กระทรวงศึกษาธิการโดย นายก่อ สวัสดิพานิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนั้น ประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๒๑ แขวงหัวหมาก เขตพระโขนง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า ศรีพฤฒา โดยมี นางดาวเรือง รัตนินทร์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน “ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม”

ปรัชญาการจัดการศึกษา “เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม”

คติพจน์โรงเรียน “ทนฺโต เสฐโฐ มนุษ เสสุ”

ตราสัญลักษณ์  ขัตติยะราชนารีมงกุฏยอดรัศมี ครอบอักษรย่อนามพระราชทาน ศ.ฒ. และแถบแพร ชื่อโรงเรียนศรีพฤฒา

อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ลูกศรีพฤฒา เป็นคนดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียน ICT”

รายนามผู้บริหาร(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

1-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99๒๕๒๑-๒๕๒๘
นางดาวเรื่อง รัตนิน
2-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%9a-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87๒๕๒๘-๒๕๓๔
นายบรรจบ เสริมทอง
3-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8a%e0%b8%b2-%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87๒๕๓๔-๒๕๓๙
นายปรีชา สนแจ้ง
4-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b9%8c๒๕๓๙-๒๕๔๒
นายวิรัตน์ ศิริบูรณ์
5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%b5-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%95 ๒๕๔๒-๒๕๔๔
นางสาวอรุณี นาคทัต
6-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%94 ๒๕๔๔-๒๕๕๒
นายวันชัย เทียมทัด
7-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b8%a3%e0%b8%87๒๕๕๒-๒๕๕๖
นางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์
8-%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c๒๕๕๖- ต.ค.๒๕๕๗
นายประสงค์ สุบรรณพงษ์

พ.ย.๒๕๕๗ – พ.ย.๒๕๕๙
นาย เกษม สมภักดี
%e0%b8%9c%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
นายวีระ  เจนชัย

๒๕๖๒ – ปัจจุบัน
นายภิญโญ ภูศรี

ติดต่อ…

  • สำนักงานผู้อำนวยการ : 02-735-7213
  • สำนักงานปกครอง : 02-735-9887
  • สำนักงานธุรการ : 02-368-2148
  • สำนักงานวิชาการ : 02-368-2149
  • โทรสาร Fax : 02-368-2144
  • E-mail: sts2521@gmail.com

การเดินทาง

รถไฟฟ้า Ariport Link : 
- ลงสถานีทับช้าง (เดินข้ามสะพานลอยมาต่อรถเมล์ สาย 93) 
- ลงสถานีหัวหมาก (ต่อสองแถวสีเขียว สายแอร์พอร์ตลิ้งหัวหมาก-มีนบุรี) 
รถไฟ : ลงสถานีทับช้าง
รถโดยสารประจำทาง : ขสมก.(คลิ๊กเพื่อดูเส้นทาง) 
- สาย-93  สี่พระยา - หมู่บ้านนักกีฬา (ผ่านหน้า ม.รามคำแหง, แยกลำสาลี)
- สาย-171 หมู่บ้านนักกีฬา - เคหะธนบุรี (ผ่านหน้า ม.รามคำแหง, แยกลำสาลี)
- สาย-172 หมู่บ้านนักกีฬา - เคหะธนบุรี (ผ่านหน้า เดอะมอลบางกะปิ, แยกลำสาลี, ถ.ลาดพร้าว)
- รถสองแถวสีขาว-เขียว วิ่งระหว่างแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก - หมู่บ้านนักกีฬา - มีนบุรี
- รถสองแถวขาว-เขียว วิ่งระหว่างหมู่บ้านนักกีฬา - เดอะมอลรามคำแหง
- รถสองแถวสีแดง วิ่งระหว่างหมุ่บ้านนักกีฬา - เดอะมอลบางกะปิ