ผลงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนผู้เรียนด้านภาษาให้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม

กลยุทธ/พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรีนด้านภาษา โดยใช้รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 2. ส่งเสริมพัฒนาครุและนักเรียนให้ใช้ภาษเต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่านิยมหลัก

1. มองงานในเชิงบวก 2.นำองค์กรตามวิสัยทัศน์ 3. มุ่งยกระดับคุณภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลศ 4. ให้ความสำคัญกับบุคลากร 5.มุ่งเน้นความสำเร็จ 7.จัดการเพื่อนวัตกรรม 8.มีความรับผิดชอบต่อสังคม 9. งานมีคุณภาพและผลลัพธ์ที่ดี

แผน/โครงงาน

Article

  • November 20, 2019 No Comments         นายอัจฉริยะ  เจริญไวยิ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ         นางสาวบุษดี  มณีย้อย รองหัวหน้ากลุ่มสาระ   นางสาวพิทยาภรณ์  ทาปลัด รองหัวหน้ากลุ่มสาระ       นางกุญชรี  รักวิทย์ นางศิริกุล  อิ้วชาวนา นางอรสา  ป่างศรี       นางสุมาลี  เวชกุล นางสุคันธมาศ  ใจดี นางสาวเกษราพร  จันทวัน       นางสาวจันทิรา  รัตนเรืองวิโรจน์ นางสาวสุธาสีนี  สิงห์น้อย นายธวัชชัย  ชุมคง     นางสาวภันทิรา  สังขทีป นางสาวอัจฉรา  พรมแดง นายฉกาจ  คำมะณีจันทร์
  • สวัสดีชาวโลก – -‘
    November 15, 2019 1 Comment Welcome to Sripruetta School Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Load More Text

Best Wordpress Resposnive Theme Ever!

Purchase Now There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour of this randomised words which don't look even slightly believable If you are going to use a passage of Lorem Ipsum.