วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ค่านิยม

โครงการ

ความรู้เสริมวิชาการ

เข้าชม เพราะการเรียนรุู้ไม่มีที่สิ้นสุด และความรู้ไม่ได้อยู่เพียงแค่ในห้องเรียน โรงเรียนศรีพฤฒาจึงเน้นย้ำการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งปลุูกฝังให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้จากสื่อแวดล้อมอย่างหลากหลาย