คู่มือ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำ คู่มือ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เครื่องมือ ในกลุ่ม Education Application เช่น Kahoot, Socrative, Plickers, Flipquiz
https://goo.gl/KDCsqq