เอกสาร PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0

เอกสาร PLC : Professional Learning Community กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์ ยุค Thailand 4.0  ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เป็นศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ครูในนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ แนว Active Learning แนว STEM Education และการจัดการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 โดยนำกระบวนการของ PLC : Professional Learning Community สู่สถานศึกษา ผ่านภาระงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนยุค Thailand 4.0

ดาวน์โหลดได้ทที่ >> https://drive.google.com/file/d/0B3fd4SbfAxsgM1BzYkdpcVdXTFk/view