Category Archives: เทคโนโลยี

ใบงานและแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ สสวท.

e-Book สาระเพิ่มเติม รายวิชาคอมพิวเตอร์

รวม e-Book เอกสารประกอบการสอน หนังสือเรียน คู่มือครู สาระเพิ่มเติม รายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีให้อ่านมากมาย ลองเข้าไปดูกันนะครับ

http://fliphtml5.com/homepage/ccvx

7 แอพฯ มีติดเครื่องไว้ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ปัจจุบันนักเรียนและนักศึกษามีการแข่งขันกันทางด้านการเรียนมากกว่ายุคก่อน ๆ เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงการแข่งขันกับตัวเอง แต่การที่จะเป็นคนเก่งนั้น ไม่ใช่เพียงแต่จะต้องตั้งใจเรียนหนังสือเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการมีเครื่องมือที่พร้อมและพลังสมองที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา วันนี้เรามีแอพพลิเคชั่นดี ๆ มาฝากน้อง ๆ เพื่อช่วยให้การเรียนและการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งแอพพลิเคชั่นเหล่านี้สามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android  

คู่มือ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสุโทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำ คู่มือ เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เครื่องมือ ในกลุ่ม Education Application เช่น Kahoot, Socrative, Plickers, Flipquiz
https://goo.gl/KDCsqq

โลกแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยเกม (Gamification)

ความหมายของ Gamification

เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) หมายถึง การใช้เทคนิคในรูปแบบของเกมโดยไม่ใช้ตัวเกม เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่สนุกสนาน ใช้กลไกของเกมเป็นตัวดำเนินการอย่างไม่ซับซ้อน อันจะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม ตรวจสอบ ปรับปรุง และหาวิธีการแก้ไขปัญหา (Christopher, P., 2014, Jim, S., 2014 และ Sergio, J., 2013, Karl M. Kapp, 2012: 10)

Translate »