Category Archives: DLIT

ลูกศิษย์ ศ.ฒ. สกาวใจ พูนสวัสดิ์ (อ๋อม)

Google for Education

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

เกี่ยวกับ DLIT

DLIT คือเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ

Translate »