Category Archives: ภาษาไทย

วิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET ภาษาไทย ม.3 ปี 2559

วิดีทัศน์ วิเคราะห์ข้อสอบ Pre-ONET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 จัดทำโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Translate »