Category Archives: PLC : การพัฒนาวิชาชีพครู

โครงการอบรมวิชาการ ปีการศึกษา 2560 ฟรี

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.kusol.org/satitchula/academic2560/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ (โครงการบริการวิชาการ)
คุณนันท์นภัส โทร. 084-438-4947 (ในวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
Email: kusol.academic@gmail.com

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ Professional Learning Community

Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ทฤษฎี)

โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

สอนเด็กให้เป็นคนดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หนังสือเล่มนี้ เขียนเพื่อสื่อสารกับพ่อแม่ ในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก” ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการชีวิต วางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี

Translate »