วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของกลุ่มงานงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณมุ่งพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  และตรวจสอบได้