กลยุทธ์/พันธกิจ

กลยุทธ์/พันธกิจ

กลยุทธ์กลุ่มบริหารงบประมาณ

  1. กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและโครงการ
  2. จัดหารายได้จากภายในและภายนอกสถานศึกษา
  3. การบริหารการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลาการ
  5. ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

พันธกิจกลุ่มบริหารงบประมาณ

  1. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตามระเบียบด้วยระบบการมีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี ให้กับผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ทำหน้าที่กำกับติดตามและควบคุมงบประมาณ ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนงานและโครงการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้