Monthly Archives: มกราคม 2018

มาตรฐานและตัวชี้วัด กลุ่มสาระคณิต วิทย์ ภูมิศาสตร์ และหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
[กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้]
24 มกราคม 2561
 ที่มา : http://academic.obec.go.th/newsdetail.php?id=41
Translate »