Monthly Archives: ตุลาคม 2016

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนศรีพฤฒา : เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๔๐ น. นายเกษม สมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ได้มีการทำพิธีถวายความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทุกคนร่วมสงบนิ่ง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี รวมทั้งลงนามแสดงความอาลัย ณ บริเวณลานครองราชย์ ของโรงเรียนศรีพฤฒา

Translate »