ITA : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ประจำปีงบประมาณ 2565

การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ โรงเรียนศรีพฤฒา