จัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

รับสมัครทาง Online เท่านั้น ถึงวันที่ 5 เมษายน 2565
Online รับสมัคร 24 ชั่วโมง ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน *
2. รูปถ่าย แต่งกายชุดนักเรียน *
3. ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้น ม.3 หรือ ป.6 (กรณียังไม่จบการศึกษา)*
4. ใบแสดงผลการเรียน ปพ. 1 หรือ ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน*
5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารวิชาการ 023682149 ในวันและเวลาราชการ

***********************************************************

กำหนดการสำหรับนักเรียนที่สมัคร รอบ 2
8 เมษายน 2565 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ม.1 และ ม.4
18 เมษายน 2565 รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ม.1
19 เมษายน 2565 รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ม.4