รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

รับสมัคร วันที่ 9 มีนาคม 2565 – 13 มีนาคม 2565 (Onsite และ Online)
Onsite รับสมัคร ณ โรงเรียนศรีพฤฒา เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
Online รับสมัคร 24 ชั่วโมง ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 13 มี.ค.65 เวลา 16.30 น.

หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน *
2. รูปถ่าย แต่งกายชุดนักเรียน *
3. ใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ ระดับชั้น ม.3 หรือ ป.6 (กรณียังไม่จบการศึกษา)*
4. ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน*
5. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารวิชาการ 023682149 ในวันและเวลาราชการ