คู่มือใช้แอพพลิเคชั่นเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

ขั้นตอนการใช้แอพพลิเคชั่น e-Vote

ขั้นที่ 1 เข้าคูหาเริ่มลงคะแนน

 • แตะปุ่ม “ลงคะแนน

ขั้นที่ 2 ยืนยันตัวตนของนักเรียน

 • แตะที่ช่องใส่เลขประจำตัวนักเรียน กดหมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
 • แตะที่ช่องใส่เลขบัตรประชาชน กดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • แตะปุ่ม “OK” เพื่อยืนยันตัวตน
 • ถ้าต้องการแก้ไขหรือลบตัวเลขที่กดผิด ให้แตะที่ปุ่ม “Del” แตะ 1 ครั้ง จะลบตัวเลขด้านขวามือ 1 ตัว

ขั้นที่ 3 เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 • เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยแตะที่รูปของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามหมายเลขที่ต้องการเลือก
 • หากไม่ประสงค์เลือกผู้ใด ให้แตะที่ปุ่ม “ไม่เลือกผู้ใด

ขั้นที่ 4 ส่งบัตรเลือกตั้ง

 • ยืนยันการเลือกและส่งบัตรเลือกตั้ง โดยแตะที่ปุ่ม “ส่งบัตร

ขั้นที่ 5 ระบบจะยืนยันผลการส่งบัตรเลือกตั้ง

 • ถ้าส่งข้อมูลสำเร็จ จะขึ้นข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
 • หากส่งข้อมูลไม่สำเร็จ จะขึ้นข้อความ “ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ โปรดทำรายการใหม่อีกครั้ง
 • แตะหน้าจอเพื่อดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

 • 1 คน ต่อ 1 คะแนน
 • ถ้าคะแนนมากกว่า 1 คะแนนต่อคน จะนับเป็นเป็นคะแนนเสีย