ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น ***

[*] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว23 (Update 11/09/2565)
[*] คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างบริหารงาน ประจำปีการศึกษา 2565
[*] แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม 2565[*] เอกสารประเมินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (Update 05/03/2565)
[*] แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สายงานสอน (Update 21/09/2564)
[*] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เอกสาร Word เอกสาร PDF (Update 17/08/2564)
[*] คำสั่งที่ 105/2564 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564 (Update 23/07/2564)
[*] คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างบริหารงาน ประจำปีการศึกษา 2564 (Update 26/06/2564)
[*] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (Update 02/06/2564)
[*] แบบฟอร์มกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ปี 2564 (Update 29/04/2564)
[*] เอกสารวิชาการ ปีการศึกษา 2564 1.ฟอร์มแผนฯ 2564 (ครูผู้สอน) 2.บันทึกขอส่งแผน2564 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ) 3.โครงการสอน2564 (ครูผู้สอน) 4.บันทึกขอส่งโครงการสอน 2564 (หัวหน้ากลุ่มฯ) 5.แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 2564 (Update 29/04/2564)
[*] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ครั้งที่ 1 ปี 2564 แบบประเมิน(word) แบบประเมิน (pdf) แบบสำรวจหน้าที่พิเศษ (Update 22/02/2564)
[*] คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างบริหารงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  เอกสาร 1  เอกสาร 2 (Update 22/02/2564)
[**] แบบฟอร์ม นิเทศ PLC วิจัย  (Update 15/12/2563)
[**] แบบฟอร์มโครงการสอน (Update 18/11/2563)
[**] แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการและการประเมินโครงการ (Update 17/11/2563)
[**] แบบขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณตามแผน(Update 12/11/2563)
[*] แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(หัวหน้างานต่าง ๆ )(Update 3/09/2563)
[*] แบบ 7127 (คำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ) (Update 5/08/2563)
[*] รายงานการประเมินตนเอง [SAR]  ปีการศึกษา 2562 (Update 31/07/2563)
[*] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีพฤฒา พุทธศักราช 2561(ฉบับปรับปรุง 2563)(Update 20/07/2563)
[*] เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Update 13/07/2563)
[*] คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร้างบริหารงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (Update 2/07/2563)
[*] คำสั่งที่ 071/2563 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563 (Update 05/05/2563)
[*] คำสั่งที่ 011/2563 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนเมษายน 63 และพฤษภาคม 63 (Update 12/03/2563)
[*] ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (Update 09/03/2563)
[*] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานสอน (Update 24/02/2563)
[*] หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีพฤฒา ปรับปรุง ๒๕๖๑
[*] คำสั่งที่ 011/2563 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 63 และมีนาคม 63 (Update 15/01/2563)

[*]  SAR2559-2561
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 199/2562 การอยู่เวรยามเดินธันวาคม62และมกราคม63 (Update 02/12/2562)
[*] เอกสารการตรวจสอบพัสดุโรงเรียน/กลุ่มงาน  (Update 09/10/2562)
[*] แบบฟอร์มงานผ้าป่า(ศาสนาพุทธ) และ แบบฟอร์รับบริจาค(ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ )(Update 7/08/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 112/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม (Update 17/07/2562)
[*] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (Update 20/06/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 079/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษา (Update 22/05/2562)
[*] ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562    (Update 14/05/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 052/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับมอบตัว ม.1, ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (Update 29/03/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 042/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษา (Update 07/03/2562)
[*] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (Update 14/02/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 014/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษา (Update 07/02/2562)
[*] กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินวิทยฐานะ (ว21) (Update 21/11/2561)
[*] แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด (Update 01/10/2561)
[*] ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2561 (Update 01/10/2561)
[*] โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปี2561 (Update 29/08/2561)
[*] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีพฤฒา  (Update 12/06/2561)
[*] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 (Update 04/06/2561)
[*] แบบฟอร์มการจัดรายงานการประชุมผู้ปกครอง (Update 04/06/2561)
[*] แบบกรอกข้อมูลประวัติวิทยากรโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (Update 30/05/2561)
[*] เอกสารประกอบการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)   (Update 25/05/2561)
[*] โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [WBI]   (Update 11/05/2561)
[*] แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561   (Update 09/05/2561)
[*] ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 V.5 Update 2560  
[*] แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
[*] คู่มือการสร้างเว็บด้วย WIX.COM
[*] แบบบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
[*] เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์  (Update 30/6/2560)
[*] แบบฟอร์ม Logbook PLC และตัวอย่างการเขียน Logbook PLC.  (Update 29/6/2560)
[*] แบบฟอร์มแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Update 1/7/2560)
[*] หนังสือ-PLC-กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์-ยุค-Thailand-4.0  (Update 2/7/2560)
[*] บทความ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Update 11/7/2560)
[*] โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (Update 25/7/2560)
[*] รายงานการประเมินตนเอง [SAR]  ปีการศึกษา 2559 (Update 08/8/2560)

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น