ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

[*] คำสั่งที่ 071/2563 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563 (Update 05/05/2563)
[*] คำสั่งที่ 011/2563 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนเมษายน 63 และพฤษภาคม 63 (Update 12/03/2563)
[*] ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2563 (Update 09/03/2563)
[*] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายงานสอน (Update 24/02/2563)
[*] หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีพฤฒา ปรับปรุง ๒๕๖๑
[*] คำสั่งที่ 011/2563 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 63 และมีนาคม 63 (Update 15/01/2563)
[*] แบบฟอร์มเอกสาร นิเทศ วิจัย และสรุป PLC โดยครูจิตตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง (Update14/01/2563)
[*]  SAR2559-2561
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 199/2562 การอยู่เวรยามเดินธันวาคม62และมกราคม63 (Update 02/12/2562)
[*] เอกสารการตรวจสอบพัสดุโรงเรียน/กลุ่มงาน  (Update 09/10/2562)
[*] แบบฟอร์มงานผ้าป่า(ศาสนาพุทธ) และ แบบฟอร์รับบริจาค(ศาสนาอิสลามและศาสนาอื่น ๆ )(Update 7/08/2562)
[*] แบบฟอร์มงานวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจ (Update 2/08/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 112/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม (Update 17/07/2562)
[*] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 (Update 20/06/2562)
[*] เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Update 11/06/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 079/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษา (Update 22/05/2562)
[*] ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2562    (Update 14/05/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 052/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับมอบตัว ม.1, ม.4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (Update 29/03/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 042/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษา (Update 07/03/2562)
[*] แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (Update 14/02/2562)
[*] คำสั่งโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ 014/2562 การอยู่เวรยามในสถานศึกษา (Update 07/02/2562)
[*] กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน เพื่อการประเมินวิทยฐานะ (ว21) (Update 21/11/2561)
[*] แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่ แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด (Update 01/10/2561)
[*] ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2561 (Update 01/10/2561)
[*] โหลดรายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปี2561 (Update 29/08/2561)
[*] เอกสารกิจกรรมเพื่อสังคม (Update 29/08/2561)
[*] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศรีพฤฒา  (Update 12/06/2561)
[*] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2561 (Update 04/06/2561)
[*] แบบฟอร์มการจัดรายงานการประชุมผู้ปกครอง (Update 04/06/2561)
[*] แบบกรอกข้อมูลประวัติวิทยากรโครงการโรงเรียนคู่พัฒนา (Update 30/05/2561)
[*] เอกสารประกอบการยืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู)   (Update 25/05/2561)
[*] โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [WBI]   (Update 11/05/2561)
[*] แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2561   (Update 09/05/2561)
[*] ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 V.5 Update 2560  
[*] แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
[*] คู่มือการสร้างเว็บด้วย WIX.COM
[*] แบบบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
[*] แบบสรุปส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระฯ (เฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ)
[*] เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์  (Update 30/6/2560)
[*] แบบฟอร์ม Logbook PLC และตัวอย่างการเขียน Logbook PLC.  (Update 29/6/2560)
[*] แบบฟอร์มแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Update 1/7/2560)
[*] หนังสือ-PLC-กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์-ยุค-Thailand-4.0  (Update 2/7/2560)
[*] บทความ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Update 11/7/2560)
[*] โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (Update 25/7/2560)
[*] รายงานการประเมินตนเอง [SAR]  ปีการศึกษา 2559 (Update 08/8/2560)

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น