สนับสนุนการเรียนการสอน

นางสาววิไลลักษณ์ ประสาทโพธิ์ เจ้าหน้าที่งบประมาณ
นางวัชราภรณ์ สุทธิวงศ์
เจ้าหน้าที่งานบุคคล
นายทศพล บุญช่วย
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป