กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ

ครูอัจฉริยะ เจริญไวยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูสุคันธมาศ ใจดี
ครูปราณีต บัวทอง
ครูเบญจมาศ มณีรัตน์
ครูภัณทิรา สังขทีป
ครูเกษราภรณ์ จันทวัน
ครูสิราวรรณ ศรีนนเรือง
Teacher EDEL JR I LAGAN