กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาจีน

ครูจันทิรา เหลียง
ครูวิชยุตม์ นาสูงเนิน