กลุ่มสาราะการเรียนรู้การงานอาชีพ

ครูอริษา ศิริทัศน์
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มสาระวิชา
การงานอาชีพ
ครูศุภสุตา รินปาน
ครูเอมอร เดิดขุนทด
ครูพิชญุตม์  จิรปทุมวงศ์
ครูวรรณรัตน์  ทองมี