กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูศิรธันย์ แสงนิธิไพศาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูสุณัฐชา พิมสารี
ครูธีรสวัสดิ์ ต๊ะปาง
ครูกษิต์เดช สีหะ
ครูนิกร สาธุชาติ
ครูสุมิตรา คณะแพง
ครูสถาพร ฉอ้อนโฉม