กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

นายศรัณย์ โสพิณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูกิตติ เพชรศักดิ์หาญ
ครูพงศ์สว่าง พรมบุตร
ครูนุสบา กลางพิมาย
ครูภัทนฤน แทนไธสง
ครูวรางคณา ปินตา
ครูอธิคม  ฉิวกระโทก