กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูสุชาติ บุญภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ัสังคมศึกษาฯ
ครูชำนาญศิลป์ เสมาทอง
ครูภัทรฉัตร ทองเอก
ครูสราวุธ วงษาเดิม
ครูรัตติญา วงศาจันทร์
ครูพนิตนาฏ ทองสุข
ครูธนาภรณ์ ทดแทน
ครูสาริศา วงศ์วิวัฒน์
ครูยุวดี ยิ่งเจริญลาภผล
ครูอรทัย สีชุม
ครูสรายุทธ เสือเย๊ะ
ครูทศพร  อั้นขาว