กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครูพิศเพลิน สุขศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูยุวดี สินธุ์สมบูรณ์
ครูชัยณรงค์ จิตอารี
ครูบดินทร์ ปราบนอก
ครูบุญประคอง อินทา
ครูภัทรนันท์ รัตนพันธ
ครูอนุสรณ์ แสนวงศ์
ครูฮานาฟี เหมตระกูลวงศ์
ครูปิยนุช พันธ์สอน
ครูจักราวุธ พุฒศรี
ครูวีรพงษ์ ยวงจอหอ
ครูณัฐวัฒน์  พงษ์ภัทรวัชรา