กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนิยม โงนรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูจันทร์เพ็ญ เมืองสง
ครูมะลิวัลย์ ยอดดี
ครูรัฐพงศ์ มะลิอ่อง
ครูสานิตย์ เมืองสง
ครุสุชาดา ชูแสง
ครูนางสาวศิรดา  เรืองรัตนวิเศษ
นางนาเดีย ทองดี
ครูกฤษณ์ดนัย ศรีใจวงศ์
ครูอรรพล โตกำ