กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชไมพร ไชโย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูสำอางค์ มูลวงศ์
ครูจิตวิสุทธิ์ ปิ่นทอง
ครูเพลินพิศ ประชุมเทศ
ครูกรรณภรรทร์ ตุยชัยภูมิ
ครูจันทิมา สเวสเดอร์แมน
ครูวัชรพงศ์  อาจอำนวยกิจจา
ครูชลธิชา ศรีทอง