คณะผู้บริหาร

ดร.จินตนา ถาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา
ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
นายบุญรอด ช่วยไชยศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายอถรรถพล พิมสิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล