คณะผู้บริหาร

ดร.จินตนา ถาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา
ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
นายบุญรอด ช่วยไชยศรี
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานนโยบาย แผนงานและประกันคุณภาพ
นายอรรถพล พิมพ์สิน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล