ศาสตร์พระราชา

ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทำให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตานานาประเทศ ดังนั้น องค์การสหประชาชาติ หรือ UN จึงได้ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก

 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

Translate »