ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

เว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน บนเครื่องคอมพิวเตอร์  >>>  https://cct.thaieduforall.org/

Download Application สำหรับ Android

โปรแกรมคัดกรองนักเรียนยากจน

https://goo.gl/sc7FJz

โปรแกรมตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียน

Thai Student Attendance

 https://goo.gl/Mf7tzQ

Download Application สำหรับ IOS

คู่มือระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

>>>> https://goo.gl/9qNuzU