ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

0. ดาวน์โหลดโปรแกรม Bookmark2551 V.5 Update 2560  
00. แบบสรุปการประเมินผลการเรียนรายวิชา 
000. คู่มือการสร้างเว็บด้วย WIX.COM
1.  แบบบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง
2. แบบสรุปส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระฯ (เฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ)
3. เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์  (Update 30/6/2560)
4. แบบฟอร์ม Logbook PLC และตัวอย่างการเขียน Logbook PLC.  (Update 29/6/2560)
5. แบบฟอร์มแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Update 1/7/2560)
6. หนังสือ-PLC-กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์-ยุค-Thailand-4.0  (Update 2/7/2560)
7. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา  (Update 6/7/2560)
8. บทความ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Update 11/7/2560)
9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนศรีพฤฒา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  (Update 25/7/2560)
10. รายงานการประเมินตนเอง [SAR]  ปีการศึกษา 2559 (Update 08/8/2560)

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น