ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารราชการ

1.  แบบบันทึกขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง

2. แบบสรุปส่งงานวิจัยในชั้นเรียนของกลุ่มสาระฯ (เฉพาะหัวหน้ากลุ่มสาระ)

3. เอกสารประกอบการอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์  (Update 30/6/2560)

4. แบบฟอร์ม Logbook PLC และตัวอย่างการเขียน Logbook PLC.  (Update 29/6/2560)

5. แบบฟอร์มแผนการสอนในศตวรรษที่ 21 (Update 1/7/2560)

6. หนังสือ-PLC-กับการพัฒนาครูเพื่อศิษย์-ยุค-Thailand-4.0  (Update 2/7/2560)

7. รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูที่ผ่านเกณฑ์การรับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา  (Update 6/7/2560)

8. บทความ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Update 11/7/2560)

 

*** หมายเหตุ การดาวน์โหลดต้องเข้าระบบด้วยเมล์ @sts.ac.th เท่านั้น