กรอกรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560

เรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ทุกท่าน
กรุณาลงข้อมูลปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2560 ในภาระงานที่ท่าน หรือหน่วยงานของท่านรับผิดชอบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นเล่ม และนำเสนอผู้บริหาร เพื่อขออนุมัติใช้ต่อไป

1.  เข้าที่ลิงก์  https://goo.gl/4H0tTm

2. เข้าระบบเมล ด้วยชื่อผู้ใช้ ที่ได้รับตอนอบรม DLIT  (xxxx@sts.ac.th)  เช่น 1210@sts.ac.th

3. กรอกปฏิทินปฏิบัติงานของหน่วยงานของท่านตามภาระงานแต่ละเดือน ในปีการศึกษา 2560 (1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)

ขอคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ

หากประสบปัญหาในการเข้าใช้ระบบ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ