กิจกรรมสาธิตการออกเสียงประชามติ

กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ (25 ก.ค. 2559) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดให้มีการสาธิตขั้นตอนการออกเสียงประชามติ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการที่ถูกต้อง และตระหนักถึงความสำคัญในการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้

   pachasatit